BIO SPIN Novi Sad - O NAMA

Istorijat kompanije

Preduzeće BIO SPIN doo iz Novog Sada, osnovano je 1990. godine kao preduzeće sa osnovnom delatnošću u oblasti komunalne higijene i javnog zdravlja – obavljanje poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije , kao i obavljanje poslova fumigacije, suzbijanja korova i suzbijanja komaraca. Preduzeće BIO SPIN doo zadovoljava sve standarde opremljenosti tehničkim kapacitetom za izvođenje poslova DDD usluga. U preduzeću su zaposleni diplomirani biolog, lekar epidemiolog, dipl.ing.zaštite bilja i veći broj operativaca – tehničara različite stručne spreme (veterinarski tehničar, poljoprivredni tehničar, medicinski tehničar, sanitarno-ekološki tehničar, mašinski tehničar).


Preduzeće BIO SPIN doo je 2007. godine sertifikovalo svoj sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001. Sertifikovani smo i međunarodno priznatim standardom u oblasti proizvodnje zdravsteno ispravne i bezbedne hrane HACCP sistemom. Ovaj tim stručnih ljudi Vam garantuje kvalitet i efikasnost.


Pozovite nas da bi i Vi bili zadovoljni kao i mnogobrojna preduzeća, opštine, mlinovi, silosi, ugostiteljski objekti... kojima smo vršili usluge. U nadi uspešne poslovne saradnje S poštovanjem Kolektiv preduzeća BIO SPIN doo.


Image

Sertifikat ISO 9001:2008

Preduzeće BIO SPIN doo Novi Sad je 2007.godine sertifikovalo svoj sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001.

POLITIKA KVALITETA

BIO SPIN u svome radu dosledno podržava vrhunski nivo kvaliteta i pouzdanosti svojih usluga, kao garanciju uspešnog poslovanja. Osnovni pristup je da klijentima obezbedimo savremenu i pouzdanu uslugu. Sve poslove obavljamo prema zahtevima tržišta, važećim zakonskim propisima i kodeksu poslovnog morala. Sve ove godine nastojimo i činimo da idemo korak napred, da blagovremeno i korektno izađemo u susret potrebama svih naših klijenata sa našom uslugom. BIO SPIN u svom radu ima osnovno opredeljenje da uvođenjem i stalnim unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom održi vrhunski nivo usluga, ne samo radi zadovoljenja zahteva klijenata, već i radi osiguranja liderske pozicije na tržištu.


Naši poslovni ciljevi se ostvaruju zahvaljujući privrženosti sistemu menadžmenta kvalitetom od strane menadžmenta i svih zaposlenih. Uspostavljanjem efikasnog sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008 obezbedili smo:

  • preciznu organizaciju i distribuciju odgovornosti, ovlašćenja i međusobnih veza, u kojima svako zna svoj posao i uradi svoj deo posla dobro, prvi i svaki naredni put
  • unapređenje kvaliteta dobavljača i uspostavljanje partnerskih odnosa sa njima
  • planiranje poslovnih aktivnosti i analizu ostvarenih rezultata
  • profesionalni odnos zaposlenih
  • tehničko i tehnološko unapređenje poslovnih procesa, što je praćeno procesom obuke i motivacije svih zaposlenih u okviru brige o njihovim ciljevima, potrebama i interesima, kao sredstvom za aktiviranje većeg radnog entuzijazma i svesti

Menadžment organizacije BIO SPIN redovno perispituje efikasnost svog QMS-a i svojih ciljeva kvaliteta u cilju osiguranja njihove efektivnosti i stalne prilagođenosti tokovima poslovnih aktivnosti. Radi postizanja ovih ciljeva BIO SPIN primenjuje efikasan sistem menadžmenta kvalitetom, koji zadovoljava zahteve SRPS ISO 9001:2008